Oznamy

Oznam o prechode na nové normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015

Dňa 15.09.2015 boli publikované revidované normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015. Prechodné obdobie je 3 ročné, čiže certifikáty s normami EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 sú platné do dňa 15.09.2018.

3 roky ako prechodné obdobie boli stanovené pre to, aby certifikované organizácie dokázali plynule prejsť zmenami, preškoliť svojich zamestnancov, zapracovať zmeny do svojho systému i dokumentácie, a následne ich uviesť do praxe.

 


Prehľad zmien:

Zmeny v nových normách EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015

 • Výrazne zvýšená kompatibilita noriem
 • Zjednotená štruktúra a terminológia oboch noriem
 • Použitý jednotný kľúčový text
 • Požiadavka na určenie kontextu organizácii
 • Interné a externé súvislosti organizácie
 • Požiadavky a očakávanie zainteresovaných strán
 • Ohraničenie systému
 • Vo väčšej miere kladený dôraz na vodcovstvo
 • Zodpovednosť za systém preberá vrcholové vedenie
 • Veľký dôraz kladený na komunikáciu (internú/externú)
 • Požiadavky sú detailnejšie
 • Riadenie dokumentácie
 • Zmena pojmu „Dokumentovaná informácia“ miesto „Dokumenty“ alebo „Záznamy“
 • Riadenie rizík a príležitostí
 • Analýza rizík a príležitostí
 • Prijatie opatrení
 • Článok „Preventívne opatrenia“ bol zrušený

Zmeny pre normu EN ISO 9001:2015

 • Na dokumentáciu sa kladie menší dôraz
 • Zrušená požiadavka na Príručku kvality a 6 zdokumentovaných postupov
 • Dôraz vo zvýšenej miere kladený na dosahovanie výsledkov
 • Výnimky boli nahradené neaplikovanými požiadavkami
 • Požiadavky, ktoré sa nedali aplikovať musia byť zdôvodnené
 • Pridaná kapitola Riadenie znalostí (Knowledge management)
 • Požiadavka na určenie a udržiavanie tzv. Znalostí organizácie
 • Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb nahradilo nakupovanie
 • Zahŕňa riadenie outsourcovaných procesov
 • Ciele kvality
 • Doplnená požiadavka na plány, ako ich dosiahnuť

Zmeny pre normu EN ISO 14001:2015

 • Dôraz kladený na proaktívny prístup
 • Dôležité zohľadnenie životného cyklu produktov a služieb
 • Zvažovanie environmentálnych vplyvov produktov a služieb od návrhu až po likvidáciu
 • Zameranie sa na environmentálnu výkonnosť
 • Monitorovanie a analýza ukazovateľov
 • Zlepšovanie ukazovateľov environmentálnej výkonnosti