• Certifikujeme
  • už 16 rokov
  • Zvyšovanie kvality
  • produktov a služieb
image

Význam zavedenia systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2015

V súčasnosti sa kladie obrovský dôraz na zodpovedný prístup k environmentu a zavedenie systému enviromentálneho manažérstva v podniku je čoraz častejšou požiadavkou na dodávateľov. Environmentálny manažment predstavuje systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, vďaka ktorému, spoločnosti pokladajú starostlivosť o životné prostredie za súčasť ich podnikateľskej stratégie.
  • zníženie rizika prípadnej pokuty dodržiavaním a sledovaním legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia
  • ekonomickejšie a ekologickejšie využitie surovín a energie
  • zníženie rizika environmentálnych nehôd a havarijných stavov
  • zvýšenie kredibility pre partnerov, investorov, peňažné ústavy, poisťovne, verejnú správu i širokú verejnosť