• Certifikujeme
  • už 16 rokov
  • Zvyšovanie kvality
  • produktov a služieb
image

Význam zavedenia systému manažérstva BOZP

Norma ISO 45001:2018 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Účelom systému manažérstva BOZP je poskytovať podporu pre riešenie rizík a príležitostí BOZP, s cieľom predchádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania. Norma ISO 45001:2018 nahrádza v plnom rozsahu normu BS OHSAS 18001:2007. Pokladať zvýšený dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má vplyv na prezentáciu kultúrnej a spoločenskej úrovne spoločnosti.
  • predchádzanie pracovným úrazom a chorobám z povolania
  • minimalizácia poplatkov a pokút v oblasti BOZP a šetrenie nákladov
  • poskytovanie zamestnancom bezpečné a zdravé pracovisko
  • riadenie rizík a neustále zlepšovanie výkonnosti BOZP
  • zvýšená spokojnosť a lojalita zamestnancov