• Certifikujeme
  • už 16 rokov
  • Zvyšovanie kvality
  • produktov a služieb
image

Význam zavedenia systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013

S neustálou informatizáciou spoločnosti sa čoraz častejšie požaduje zavedenie zložitých informačných systémov. Organizácia už aj zo zákona musí chrániť dôležité informácie, informácie partnerských organizácií a informácie zákazníkov. Návrh a zavedenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v spoločnosti podlieha potrebám a cieľom činností organizácie, a z toho vyplývajúcich požiadaviek na bezpečnosť, používanými procesmi, veľkosťou a štruktúrou organizácie.
  • systematický prístup k manažérstvu informačnej bezpečnosti v rámci celej organizácie
  • jasne stanovené ciele a prehľadné pravidlá pre zabezpečenie informácií organizácie
  • kontrola plnenia cieľov informačnej bezpečnosti
  • zníženie ekonomických strát a nákladov spôsobené únikom informácií
  • ochrana know - how spoločnosti a šetrenie nákladov za predpokladu eliminácie prípadného odcudzenia
  • zvýšenie kredibility spoločnosti so zavedeným systémom informačnej bezpečnosti