• Certifikujeme
  • už 16 rokov
  • Zvyšovanie kvality
  • produktov a služieb
image

Systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015

Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 je založený na plnení požiadaviek uspokojovania potrieb všetkých zainteresovaných strán v kontexte organizácie, tzn., že norma ISO 9001 je základným manažérskym nástrojom na zabezpečenie a dosiahnutie kvality, stability procesov, efektívneho riadenia a neustálym zlepšovaním sa v schopnosti uspokojovania potrieb zákazníkov za primeranú cenu.
  • zvýšenie konkurencieschopnosti vašej spoločnosti
  • zavedenie poriadku a systémovosti vo všetkých podnikových činnostiach
  • možnosť preniknutia a uplatnenia sa na nových trhoch
  • jednoznačne určená organizačná štruktúra a presne stanovené povinnosti a právomoci
  • vytvorenie platformy pre ďalšie zlepšovanie kvality a výhody v konkurenčnom boji
  • obojstranne výhodné a dobré obchodné vzťahy